Jak zostać instruktorem nauki jazdy?

Opublikowane przez ekipeo 07/07/2011 0 Komentarzy 579 odsłon

Jeśli uwielbiasz samochody, interesuje Cię praca z ludźmi warto abyś zastanowił się nad podjęciem pracy instruktora nauki jazdy. Aby zostać instruktorem nauki jazdy należy posiadać co najmniej wykształcenie średnie i przez okres przynajmniej 3 lat kierować pojazdem objętym szkoleniem.

Kolejną ważną sprawą jest potwierdzenie wymaganego stanu zdrowia i predyspozycji psychicznych odpowiednim orzeczeniem lekarskim. Następnie trzeba odbyć kurs kwalifikacyjny w jednostce upoważnionej przez wojewodę i zdać egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę. Instruktor nie może być karany wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. I wreszcie ostatnia, niemniej ważna sprawa, musi być wpisany do ewidencji instruktorów.  Na początku szkolenia odbywa się egzamin kwalifikacyjny ze znajomości przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdem.

Na zajęciach kursowych kandydaci na instruktorów uczą się psychologii, metodyki nauczania, prawa o ruchu drogowym, techniki kierowania i obsługi pojazdu, bezpieczeństwa ruchu drogowego, zasad prowadzenia ośrodka szkoleń i odbywają praktykę instruktorską prowadzone przez szkoły nauki jazdy.  W polskim systemie klasyfikacji zawodów i specjalności instruktor nauki jazdy znajduje się w grupie Technicy i inny średni personel oraz Nauczyciele Praktycznej Nauki Zawodu i Instruktorzy.

Ewidencję instruktorów prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Starosta wydaje też osobie spełniającej wyżej wymienione warunki legitymację instruktora, oczywiście po uiszczeniu opłaty za wydanie dokumentu. Starosta, wpisując osobę do ewidencji instruktorów, nadaje jej numer uprawnień.

Dodaj Komentarz