Jakie dane powinien zawierać wniosek o egzekucje wierzytelności?

Opublikowane przez Redakcja 18/12/2012 0 Komentarzy 1069 odsłon

Egzekucja wszczynana jest na wniosek wierzyciela, a w przypadkach ściśle określonych również z urzędu, na żądanie sądu lub uprawnionego organu. Tego typu wyrażenie woli może zostać przedstawione na piśmie lub ustnie do protokołu znajdującego się bezpośrednio u komornika. Jakie dokumenty należy przedłożyć w takim wniosku?

wniosek

Pierwszym i najważniejszym jest tytuł wykonawczy. Po zakończonej sprawie sądowej i uprawomocnieniu się wyroku lub nakazu należy wystąpić do sądu z wnioskiem o opatrzenie dokumentu klauzulą wykonalności. Koszty jakie mogą się z tym wiązać to 6 zł za nadanie klauzuli i 6 zł za odpis każdej rozpoczętej strony wyroku. Następnie windykacja wierzytelności powinna zostać skierowana do komornika sądowego. Jeśli sprawa dotyczy nieruchomości należy udać się do komornika o adekwatnym rewirze, w innym przypadku decyzja wyboru przedstawiciela leży w kwestii wierzyciela.

Do komornika kierujemy pismo zawierające następujące dane:

  • Tytuł wykonawczy – decyzję sądu lub nakaz opatrzone klauzulą wykonalności.
  • Odpis z KRS – jeśli wniosek taki składany jest w imieniu spółki.
  • Oznaczenie komornika do którego wniosek jest kierowany.
  • Dane wnioskodawcy, czyli osoby wskazanej w tytule egzekucyjnym. W przypadku, gdy wnioskodawca nie ukończył 18. roku życia lub jest osobą ubezwłasnowolnioną, wniosek taki składa w jego imieniu opiekun prawny, jednak dane pozostają bez zmian.
  • Dokładne wskazanie świadczenia, które ma zostać spełnione wyrażone w pieniądzu.
  • Dokładne wskazanie sposobu egzekucji i majątku dłużnika, od którego odzyskiwanie długów będzie uskuteczniane. Może być to egzekucja z ruchomości, z wynagrodzenia, z renty/emerytury, z rachunku bankowego, z nieruchomości, z wierzytelności, a także z innych praw majątkowych (akcje, udziały). Nie ma możliwości egzekucji wierzytelności z prowadzonej działalności gospodarczej,  jedynie z dochodów uzyskanych.
  • Oświadczenie o skorzystaniu z prawa do wyboru komornika.
  • Odręczny podpis osoby składającej wniosek.

W razie bezskuteczności egzekucji komornika sądowego istnieje możliwość skorzystania z pomocy jaką oferuje firma windykacyjna. Świadczy ona między innymi takie usługi jak giełda wierzytelności, która pozwala na upublicznienie danych dłużnika, a co za tym idzie sprowokowania go do uregulowania długu. Giełda wierzytelności daje również możliwość sprzedaży takiego długu.

 

Dodaj Komentarz