Monopol w Polsce nam nie grozi, póki mamy UOKiK

Opublikowane przez ekipeo 05/04/2018 0 Komentarzy 1807 odsłon

Współczesny rynek stwarza liczne możliwości ekonomiczne i biznesowe. Mechanizmy wolnorynkowe pozwalają na w miarę swobodne kreowanie popytu oraz podaży, jednak niesie to ze sobą również pewne zagrożenia. Jednym z nich są praktyki monopolistyczne, które w dużym stopniu ograniczają istnienie konkurencyjności rynkowej. Do walki z tego rodzaju mechanizmami powołano m.in. UOKiK, którego zadaniem jest chronić nas konsumentów oraz konkurencję przed sprzecznymi z prawem praktykami monopolistycznymi.

Ustawa chroniąca konkurencję i konsumentów

Głównym celem uchwalenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest przede wszystkim zabezpieczenie mechanizmów konkurencji, który zapewnia rozwój rynkowy oraz efektywność wszelkich działań na nim prowadzonych. Posiłkując się źródłami prawnymi https://www.profinfo.pl/sklep/prawo-gospodarcze-aspekty-publicznoprawne,140102.html Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) to polski urząd antymonopolowy działający na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku z późniejszymi zmianami legislacyjnymi.

Początki organów antymonopolowych w demokratycznej Polsce

Pierwszym organem antymonopolowym w Polsce po 1989 roku był minister finansów, który walczył z praktykami monopolistycznymi na mocy ustawy z 28 stycznia 1987 roku o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w gospodarce narodowej. Wkrótce potem powołano Urząd Antymonopolowy zgodnie z ustawą z dnia 24 lutego 1990 roku o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. Był to centralny organ administracji państwowej podlegający Radzie Ministrów. W 1996 roku zamieniono nazwę „Urząd Antymonopolowy” na „Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów”, a funkcję organu antymonopolowego pełni Prezes Urzędu.

Szerokie uprawnienia Prezesa UOKiK-u

Podstawowym narzędziem Prezesa Urzędu w walce z praktykami monopolowymi jest prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących ograniczania konkurencji rynkowej, nadużywania pozycji dominującej czy też niezgodnych z prawem porozumień rynkowych. Takie postępowanie może się zakończyć nakazem zaniechania niedozwolonych działań oraz nałożeniem wysokich kar finansowych. Prezes UOKiK ma również możliwość prowadzenia kontroli koncentracji, która ma na celu niwelowanie powstawania sytuacji, w wyniku których pojawia się na rynku podmiot dominujący. Najczęściej takie praktyki mają miejsce w branży handlowej oraz w sektorze przemysłu spożywczego.

Do zadań Prezesa Urzędu należy również opiniowanie projektów dotyczących pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom w ramach programów pomocowych z Unii Europejskiej. Prezes odpowiada także za ochronę słabszych uczestników rynku, a także za bezpieczeństwo produktów dostarczanych na rynek. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieścisłości lub łamania prawa konsumenckiego i gospodarczego Prezes Urzędu może nakazać np. wycofanie z rynku konkretnego produktu, który może zagrażać konsumentom oraz nałożyć karę finansową na producenta nawet do 100 tys. złotych.

Dodaj Komentarz