Najważniejsze zasady aplikacji adwokackiej

Opublikowane przez ekipeo 21/08/2015 0 Komentarzy 1647 odsłon

Aby móc wykonywać zawód adwokata, absolwent studiów prawniczych musi ukończyć szkolenie zwane aplikacją adwokacką. Celem tego szkolenia jest przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu, którego podstawy teoretyczne absolwent poznawał w ciągu studiów magisterskich.

Wpis na listę aplikantów

Do wpisu na listę aplikantów adwokackich absolwenta uprawnia uzyskana pozytywna ocena z egzaminu wstępnego przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo o adwokaturze. Osoba ubiegająca się o aplikację składa wniosek o wpis na listę nie później niż w ciągu dwóch lat od uzyskania wyniku egzaminu. Aplikant musi posiadać tytuł magistra, stwierdzający ukończenie studiów wyższych na wskazanym kierunku.

Absolwenci uczelni zagranicznych również mają prawo ubiegać się o aplikację, ale pod warunkiem, iż ukończone przez nich studia są akceptowane w Polsce.

Zasady organizacyjne aplikacji adwokackiej

gavel and open book, shallow dof

Aplikacja adwokacka

Aplikacja adwokacka rozpoczyna się zawsze 1 stycznia i trwa 3 lata. Odbywa się odpłatnie (wysokość określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości) i pod kierunkiem patrona, czyli adwokata z co najmniej 5-letnim stażem zawodowym. Osobę patrona wyznacza dziekan okręgowej rady adwokackiej, przy czym aplikant sam może wskazać patrona. Przez cały okres trwania aplikacji absolwent prawa pozostaje w korporacyjnym stosunku szkolenia z okręgową radą adwokacką, a zasady i warunki odbywania aplikacji są zawsze określone w umowie, którą patron jest zobowiązany zawrzeć z aplikantem.

Po zakończeniu aplikacji, absolwent otrzymuje od rady adwokackiej zaświadczenie zawierające informacje o zrealizowanym programie szkolenia, a także wszystkich zaliczonych kolokwiach, do których aplikant był zobowiązany przystąpić .

Egzamin adwokacki uprawniający do wykonywania zawodu

Aplikacja kończy się dopiero w momencie zdania egzaminu składającego się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Część pisemna to zestaw 100 pytań z jedną prawidłową odpowiedzią spośród trzech proponowanych. Kolejne części to zadania praktyczne z zakresu prawa karnego, cywilnego gospodarczego i administracyjnego. Ich prawidłowe wykonanie ma potwierdzić umiejętność stosowania prawa przez osobę aspirującą do zawodu adwokata. Zdający egzamin mają możliwość korzystania z aktów prawnych i systemów informacji prawnych.

Egzamin zdawany jest przed komisją złożoną z przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości i samorządu zawodowego. Prawo do wykonywania zawodu adwokata aplikant uzyskuje wyłącznie po uzyskaniu wyniku pozytywnego z tego egzaminu.

Aplikacja szkoleniem absolwentów prawa

Aplikacja adwokacka jest rodzajem szkolenia składającego się z zajęć teoretycznych, ale też praktycznych, które odbywają się między innymi w sądach, kancelariach i prokuraturach. Zagadnienia kształcenia oraz formy zaliczeń związanych z odbywaną aplikacją zawsze są szczegółowo przedstawione w programie szkolenia.

Aplikant musi uczestniczyć we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie szkolenia, ale też innych dodatkowych, które rada adwokacka uzna za obowiązujące. Częścią jego obowiązków jest również sporządzanie prac pisemnych i przystępowanie do ujętych programie kolokwiów.

W trakcie trwania aplikacji, absolwent prawa pod kierunkiem patrona powinien zdobywać potrzebną wiedzę i doświadczenie, a także doskonalić umiejętności zawodowe. Dlatego jego praca nie ogranicza się wyłącznie do obowiązków wynikających z programu szkolenia, ale uwzględnia też samodzielną naukę .

Dodaj Komentarz