Rola zawodowego tłumacza w biznesie międzynarodowym

Opublikowane przez ekipeo 20/03/2015 0 Komentarzy 1519 odsłon

Podstawą biznesu jest prawidłowa komunikacja warunkująca nawiązanie i podtrzymanie kontaktów z kontrahentami, a w efekcie rozwój firmy. W związku z tym, aby przedsiębiorstwo mogło zaistnieć i skutecznie funkcjonować na rynkach międzynarodowych, niezbędna jest znajomość języków obcych.

Kompetencje językowe pracowników

Obecnie znajomość języków obcych zajmuje bardzo ważne miejsce wśród kompetencji pracowniczych. Dotyczy to w szczególnościrola zawodowego tlumacza1 angielskiego uznawanego za język międzynarodowy i język biznesu. Jednak ze względu na umiędzynarodowienie biznesu, atutem pracownika jest znajomość dwóch języków, angielskiego i innego, jak francuski, hiszpański, a nawet chiński. Znajomość języków obcych na poziomie komunikatywnym obowiązuje zarówno kadrę zarządzającą, jak i osoby zatrudnione na stanowiskach specjalistycznych. W pierwszym przypadku sprawne posługiwanie się językiem jest niezbędne do nawiązania i podtrzymywania kontaktów z zagranicznymi partnerami biznesowymi. W drugim przypadku znajomość języka obcego, zwłaszcza angielskiego, jest wymagana ze względu na terminologię. Wiele nazw i zwrotów występujących w różnych dziedzinach, jak technologia, finanse, nauka funkcjonuje bowiem w języku angielskim i nie posiada odpowiedników języków rodzimych.

Zawodowy tłumacz

W przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych zatrudniani są pracownicy spełniający wymagania pod względem kompetencji językowych. Jednak umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie komunikatywnym jest wystarczająca wyłącznie do podtrzymania kontaktów biznesowych i ustalenia ogólnych kwestii wynikających ze współpracy stron. W przypadku komunikacji biznesowej związanej z negocjacjami lub przygotowywaniem dokumentacji firmy, wymagana jest znajomość języka obcego na znacznie wyższym poziomie. Dlatego przedsiębiorcy nie tylko stawiają na wykwalifikowanych pracowników, ale też na współpracę z profesjonalnymi tłumaczami, którzy zajmują się translacją oficjalnych pism i są obecni przy rozmowach z kontrahentami.

Współpraca z tłumaczami

Zawodowy tłumacz, podejmujący współpracę z przedsiębiorcą działającym na rynkach międzynarodowych, musi posiadać odpowiednie kompetencje, na które składają się nie tylko znajomość języka lub języków. Istotne znaczenie ma również specjalistyczna wiedza z zakresu dziedziny i branży, w której działa przedsiębiorstwo, ale też kultury biznesowej właściwej zaangażowanym stronom.

Zawodowy tłumacz nieustannie więc podnosi swoje kwalifikacje, zyskując nową wiedzę i rozwijając umiejętności językowe. Poznając konkretną branżę, śledząc zmiany na rynku, jednocześnie poszerza zasób słownictwa z konkretnej dziedziny związanej z działalnością firmy.

Przykładowo, tłumacz współpracuje z firmą produkującą silniki i z firmą farmaceutyczną. Podstawą dla niego będzie biegła znajomość języka obcego, ale dla dokonania profesjonalnego przekładu dla każdej z firm musi dodatkowo dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu branży, rynku i profilu działalności każdego przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem ogólnej znajomości produktów). Szczegółowa wiedza pozwoli mu poznać terminologię i przygotować odpowiedni zasób leksykalny z języka obcego potrzebny do dokonania przekładu spójnego, z wykorzystaniem właściwej terminologii i w poprawnym stylu.

Metoda pracy tłumacza

Przed przystąpieniem do pracy zawodowy tłumacz zdobywa specjalistyczną wiedzę i umiejętności pozwalające w pełni poznać branżę, rynek i firmę. Jednak nauka nie kończy się wraz z poznaniem ogólnych zagadnień, bowiem konieczna jest ciągła aktualizacja wiedzy, by móc swobodnie poruszać się w obrębie zagadnień podczas wykonywania tłumaczenia.

Tłumaczenie może mieć formę ustną lub pisemną. W pierwszym przypadku pewne nie do końca precyzyjne sformułowania, wynikające z konieczności szybkiego reagowania, mogą mieć miejsce. Wynika to z tego, że w rozmowach i negocjacjach biznesowych zwykle uczestniczą przedstawiciele firm posługujący się językiem angielskim (lub innym), a tłumacz udziela wsparcia w kwestiach bardziej problematycznych, wymagających uściślenia. Ewentualne drobne błędy, które mogą wówczas wystąpić na bieżąco są korygowane i wyjaśniane, a ze spotkania przygotowywana jest dokumentacja.

Zupełnie inaczej wygląda praca tłumacza nad przekładem pisemnym, który zawsze wymaga czasu. Ponadto konieczne jest dokładne poznanie materiału, aby wszystkie kwestie, w tym te najbardziej problematyczne zostały w pełni wyjaśnione. Jeśli tłumacz dostatecznie nie przeanalizuje i nie zrozumie wszystkich zagadnień, efekt końcowy tłumaczenia nie będzie zadowalający – co jest równoznaczne z błędnie przygotowaną dokumentacją. Opracowywane tłumaczenia zawsze muszą być dokładne i zrozumiałe dla współpracujących stron – posługujących się różnymi językami i pracujących w różnych kulturach biznesowych. W przypadku tłumaczenia pism i dokumentacji nie ma miejsca na pomyłki, wszystkie materiały muszą być profesjonalnie opracowane – co oznacza, że muszą być zrozumiałe i spójne pod względem leksykalnym i stylistycznym z całą dokumentacją firmową.

Informacje dla tłumacza

Na potrzeby biznesu dokonywane są tłumaczenia z bardzo wielu różnych dziedzin, jak prawo, finanse, zarządzanie, a nawet marketing. Istotne znaczenie ma również rodzaj prowadzonej działalności, którą może być mechanika, elektronika, technologia, informatyka, farmakologia czy budownictwo. Tłumacz, decydujący się na współpracę w biznesie międzynarodowym, może za każdym razem zdobywać potrzebną mu wiedzę, ewentualnie specjalizować się w wybranej dziedzinie.

Jednak bez względu na sytuację, tłumacz zawsze musi dysponować informacjami uzyskanymi od przedsiębiorcy, a dotyczącymi przekładu, który ma zostać wykonany. Podstawą dla niego jest informacja o:

  • rodzaju dokumentu,
  • przeznaczeniu dokumentu,
  • języku docelowym,
  • odmianie języka docelowego (w zależności od regionu świata, w którym dany język jest stosowany).

Powyższe informacje mają zasadnicze znaczenie dla dokonania przekładu zrozumiałego i spójnego z dotychczasową dokumentacją. Aby osiągnąć oczekiwany efekt, tłumacz korzysta ze specjalnie w tym celu przygotowanego słownika zwrotów, wyrażeń i słów. Wszelkie kwestie są na bieżąco konsultowane, a w miarę potrzeb zasób leksykalny poszerzany, dzięki czemu tworzona jest indywidualna baza słów odpowiadających potrzebom dokumentacji firmowej.

Narzędzia tłumacza

Wykonanie profesjonalnego tłumaczenia jest zadaniem bardzo wymagającym, dlatego zawodowi tłumacze korzystają ze specjalnychrola zawodowego tlumacza2 narzędzi ułatwiających im pracę. Są to funkcjonalne programy komputerowe usprawniające proces przekładu, głównie ze względu na ograniczenie czasu, jaki potrzebny jest na wykonanie pracy. Za pomocą Computer Aided Translation, będącego w istocie tłumaczeniem wspomaganym komputerowo, przekład nie jest dokonywany mechanicznie. Cały czas odpowiada za niego tłumacz, który jedynie korzysta z funkcjonalności narzędzia, takich jak:

  • fragmentacja tekstu – czyli dzielenie dokumentu na części przetłumaczone i przeznaczone do tłumaczenia,
  • bazy pamięciowej (na bieżąco aktualizowane) – zawierające gotowe zwroty wykorzystywane w poprzednich dokumentach, a przeznaczone do ponownego wykorzystania przy kolejnych tłumaczeniach,
  • glosariuszy – będących rozbudowanymi i ciągle aktualizowanymi bazami leksykalnymi, zawierającymi wyrazy i wyrażenia zastosowane we wcześniej dokonanych przekładach.

Z narzędzi CAT korzystają wszyscy profesjonalni tłumacze, dzięki czemu praca nad przekładem przebiega szybciej i sprawniej, a efekt końcowy jest wysokiej jakości.

Proces tłumaczenia

Praca nad przekładem to złożony proces, na który składa się przygotowanie i tłumaczenie właściwe. Na początku tłumacz zawsze musi dokładnie zapoznać się z materiałami, a następnie określić język przekładu. Na tym etapie najczęściej korzysta z narzędzia CAT, weryfikując faktyczną ilość tekstu do przetłumaczenia i bazę programu pod względem przydatnych zwrotów, wyrażeń i wyrazów.

Zanim tłumacz przystąpi do zasadniczego etapu swej pracy, musi też dokładnie zapoznać się tekstem, bowiem wstępna weryfikacja materiału nie jest wystarczająca. Konieczne jest przeczytanie i przeanalizowanie dokumentu, a jeśli jest on kolejnym z już tłumaczonej serii, przyjęcie spójnej z poprzednimi pismami stylistyki. Podczas dokonywania przekładu tłumacz korzysta z funkcjonalności narzędzia, dzieląc tekst na fragmenty, korzystając z bazy pamięciowej i glosariuszy.

W zależności od tego, jak obszerny jest dokument (lub zbiór dokumentów) nad tłumaczeniem może pracować jeden tłumacz albo cały zespół. W każdym przypadku oprogramowanie CAT może być wykorzystywane, ponieważ umożliwia stały kontakt i przesyłanie informacji między kilkoma tłumaczami zaangażowanymi w prace nad przekładem.

Narzędzie przedsiębiorcy

rola zawodowego tlumacza3Dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność na rynkach międzynarodowych istotne znaczenie ma wybór odpowiedniego tłumacza (lub zespołu tłumaczy) i utrzymanie z nim z stałego kontaktu. W dużych firmach posiadających wielu zagranicznych partnerów biznesowych, rozmowy są nieustannie prowadzone, a w związku z tym ciągle powstaje nowa dokumentacja, która wymaga tłumaczenia. Dlatego dla przedsiębiorcy tak ważny będzie kontakt z tłumaczem, który dodatkowo może być wsparciem dla pracowników prowadzących stałą korespondencję z partnerami handlowymi, a najczęściej posługujących się językiem obcym na poziomie komunikatywnym.

Pracownik specjalizujący się w określonej dziedzinie z reguły sprawnie posługuje się językiem obcym, najczęściej angielskim, jednak zdarza się, że przygotowanie pisma w celach korespondencyjnych może być problematyczne. Dlatego możliwość konsultacji z tłumaczem przed wysłaniem pisma za pomocą poczty elektronicznej jest bardzo praktycznym rozwiązaniem. Dzięki temu zarówno pracownik, jak i pracodawca może mieć pewność, że korespondencja firmowa będzie w pełni poprawna i zrozumiała dla kontrahenta. Jest to też doskonały sposób na podniesienie kwalifikacji językowych przez pracowników, którzy w każdej chwili mogą skorzystać z pomocy profesjonalnego tłumacza.

Utrzymanie stałej współpracy na linii przedsiębiorca-tłumacz jest obecnie możliwe, dzięki aplikacjom online – jak Transmem http://www.transmem.pl/. Rozwój nowych technologii pozwala również na podtrzymywanie kontaktu i wymianę tłumaczonej dokumentacji za pomocą urządzeń mobilnych.

Dodaj Komentarz