Wypadek drogowy – odszkodowanie

Opublikowane przez Redakcja 09/11/2012 0 Komentarzy 933 odsłon

Wiele osób, które miały wypadek drogowy i w nim ucierpiały,  nie wie jak uzyskać odszkodowanie. Prezentujemy kilka możliwości dochodzenia odszkodowania powypadkowego.

Z tytułu ubezpieczenia OC sprawcy, poszkodowanemu przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Pierwsze co należy zrobić, to jak najszybciej zgłosić wypadek ubezpieczycielowi sprawcy oraz przedstawić wszystkie posiadane dowody  i wyjaśnić wszelkie okoliczności związane z wypadkiem. Na tej podstawie ubezpieczyciel przeprowadza własne postępowanie mające na celu ustalenie stanu faktycznego, zasadności roszczeń oraz wysokości świadczenia. Warto natomiast uważać na propozycje ugody, bo często jest to bardzo niekorzystne. Odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 30 dni od zgłoszenia wypadku, w przypadku skomplikowanych spraw w ciągu 90 dni. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.

Warto też wiedzieć, że z tytułu ubezpieczenia OC kierowcy poszkodowanemu może przysługiwać także:

  • renta – gdy potrzeby życiowe poszkodowanego zwiększą się z powodu długiego występowania skutków powypadkowych
  • renta uzupełniająca, należna gdy poszkodowany nie mógł w czasie leczenia i wykonywać pracy zarobkowej, i w związku z tym poniósł szkodę majątkową. Rentę taką przyznaje się w kwocie zależnej od stopnia poniesionego uszczerbku oraz jego trwałości.

Drugi sposób to dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przed sądem w postępowaniu cywilnym. Instytucję tą reguluje kodeks cywilny stanowiąc, że osobie poszkodowanej, która doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, sąd może przyznać odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznana krzywdę. Sąd przyznając zadośćuczynienie kieruje się m.in. stopniem poniesionego uszczerbku na zdrowiu, długością leczenia i rehabilitacji, stopniem cierpienia, wiekiem poszkodowanego, brakiem możliwości dalszej pracy w dotychczasowym zawodzie lub też całkowitym brakiem możliwości podjęcia jakiejkolwiek pracy, stanem psychicznym, stopniem pogorszenia sytuacji życiowej po wypadku. Najczęściej sądy przyznają wyższą kwotę niż zakłady ubezpieczeń, ale z drugiej strony postępowania sądowe są przeważnie bardzo przewlekłe.

Jeśli chodzi o odszkodowanie z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, to jest ono wypłacane niezależne od innych przysługujących świadczeń. Na początku warto dokładnie przeczytać warunki ubezpieczenia. Następnie należy zgłosić szkodę w przewidzianym terminie i stawić się na komisję lekarską, którą wyznacza ubezpieczyciel. Odszkodowanie komunikacyjne jest uzależnione od procentu uszczerbku na zdrowiu doznanego w wyniku wypadku.

Dodaj Komentarz